Certifiering

massage vara allt från närmast intuitiv beröring till tekniker och
yrkesrelevanta baskunskaper inhämtade under lång utbildning.

Kvalitet: Certifiering = Kvalitetssäkringen i Sverige av dig som yrkesmassör

Därför certifieras massörer och medicinska massageterapeuter

Med nationella certifieringsprov uppnås fyra huvudsyften
En studerande på en kvalitetssäkrad utbildning är trygg, vet att det är en seriös
massörutbildning som ger en grund för en framtida yrkeskarriär inom hälsa. Där blir du en av Sveriges cirka 15 600 BSM-certifierade massörer.
Patienterna blir trygga när det finns ett bevis på att massören har en seriös och
kvalitetssäkrad yrkesutbildning. Du som är färdig massör och massageföretagare får ett certifikat, ett yrkesbevis som kan visas upp på mottagningen och i företagets marknadsföring. Certifieringen är också en grund för att ansöka till vidareutbildningar. Upphandlare och arbetsgivare får en certifierad utbildningsnivå för att kunna klargöra sina ska-krav för utbildningsnivå vid upphandling och anställning. Med certifieringen uppfyller du dessa krav.

Verksamhetsområde

Massörer och medicinska massageterapeuter En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massörs verksamhetsområde
omfattar att arbeta med massage och muskeltöjningar i friskvårdande och förebyggande syfte, att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen samt att ge behandlingar i allmänt avslappningssyfte.
En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv. Behandlingen sker genom att massören kombinerar massage och muskeltöjningstekniker och eventuellt även ger träningsinstruktioner. En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massörs verksamhet omfattar enligt
ovan inte specifika eller semispecifika behandlingsmetoder mot en led eller ett segment alternativt mot flera leder/segment.
Dessa ledbehandlingsmetoder går under en rad varierande namn såsom: mobilisering grad 1-5, mobilisering med eller utan impuls, artikulering, manipulation, kiropraktisk justering, high velocity low amplitude thrust, low velocity manipulation osv.
En av Branschrådet Svensk Massage certifierad medicinsk massageterapeut har utöver det även kompetenser i fördjupad analys, träningslära, kostrådgivning, stresshantering och samtalsmetodik.

Behörighet och yrkesansvar

Massörer och medicinska massageterapeuter:
Verksamheten regleras bland annat av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).
Arbetar under eget medicinskt ansvar. Ska i sin yrkesverksamhet noga beakta de begränsningar i verksamheten som Lagen
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område anger. Behandlar inte sjukdomar eller tillstånd utanför sitt kompetensområde.
Ska ge en god behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ska fortlöpande, systematiskt och dokumenterat bedriva kvalitetssäkringsarbete. Ska ovillkorligen anmäla eventuella patientskador till det etiska rådet inom Svensk
Massage. Ska föra journal över undersökning och behandling på ett sådant sätt att
Patientdatalagen (2008:355) följs i tillämpliga delar. Ska väl känna till och arbeta efter etiska och moraliska principer och vara väl
förtrogen med vad som menas med moralisk tystnadsplikt. Utan att ge avkall på denna förpliktelse ska en massör stödja patienten att söka kompetent hjälp av andra vårdgivare när så är påkallat.

Åtaganden

Massörer och medicinsk massageterapeuter:
Har förbundit sig att i sin yrkesverksamhet iaktta branschens etiska regler och under yrkesverksamhet som massör inneha fullgoda försäkringar. Ska värna branschens seriositet. Ska värna om samarbete och anseende hos samarbetspartners och branschens vänner. Ska arbeta med manuella behandlingstekniker som syftar till att återställa eller att bibehålla funktion i rörelseorganen.

BSM: Branschrådet Svensk Massage certifierar massörer och medicinska massageterapeuter

Majoriteten av alla yrkesverksamma massörer i Sverige är
utbildade vid någon av de skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk

Massage. Vår samlade erfarenhet av massörutbildning och massörers yrkesvillkor är med andra ord stor. Samarbetet med arbetslivet ger skolorna information om vilka kompetenser marknaden önskar att massörerna har.
Vår ambition är att verka för en bra utbildning, som ger de blivande massörerna rimliga möjligheter att lyckas på lång sikt och kunna utvecklas som
yrkesverksamma. Den samlade erfarenheten har Branschrådet Svensk Massage använt till att arbeta fram en grundläggande syn på massörers verksamhet och yrkesansvar. Den är i sin tur grund för vår analys av vad en massör bör kunna och vilken utbildning som behövs för att uppnå den rätta kompetensen för en yrkesmassör.

Branschrådet Svensk Massage gemensamma kunskapsbeskrivning anger de kunskaps- och utbildningsmål som är den lägsta utbildningsnivå massörer/medicinska massageterapeuter ska uppnå för att vara yrkesverksamma. Anvisningarna är inte en läroplan utan mer till stöd och hjälp för de olika skolorna och deras lärarkårer vid planering av undervisningen. Kvalitetssäkring av
utbildningen görs mot samma kunskapsbeskrivning och certifieringsproven är anpassade efter densamma.

De skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage har lite olika karaktär och upplägg på sina utbildningar. Det betyder att du har möjlighet att välja den skola som bäst passar just dig. En sak har dock dessa skolor gemensamt; de har
kommit överens om att alltid hålla en hög standard och därför förbundit sig att kvalitetssäkra utbildningen enligt BSM. Det är din garanti för att du får en bra utbildning vilken av dessa skolor du än väljer. Branschrådet Svensk Massage anser att du, som studerande, har rätt att ställa krav på att den skola du väljer ska kunna redovisa sitt kvalitetssäkringsprogram. Kvalitetssäkring betyder att man har rutiner och mätmetoder som gör att man löpande kan kontrollera att utbildningen håller en jämn kvalitet på den nivå som man i förväg bestämt. Ett kvalitetssäkringsprogram för skolor omfattar många olika områden, till exempel:

Lärarkompetens: Lärarna i teoretiska ämnen ska ha god utbildning och egenskaper
som gör dem lämpade att undervisa. Lärarna i praktiska ämnen ska ha god
utbildning och avsevärd egen yrkeserfarenhet.

Kompetent handledning: Klinisk praktik ska genomföras med en väl erfaren
yrkesperson som direkt tillgänglig handledare.

Hygien: Undervisnings- och praktiklokaler ska alltid uppfylla den lokala Miljö &
Hälsas krav på god hygien och smittskydd.

Etik: Undervisning och praktiktillfällen ska präglas av god etik.

Ansvar: Skolan ska ha försäkringar som minimum täcker ansvar och
behandlingsskada för personal, studerande och patienter.
Utbildningen kvalitetssäkras för de skolor som är medlemmar i Branschrådet
Svensk Massage genom de nationella certifieringsproven.

2023 gick BMM samman med BSM till ett enhetligt certifieringsorgan.