Bli certifierad massör / Certifiering

A A A

Därför certifierar Svensk Massage massörer

Med ett nationellt certifieringsprov uppnår Svensk Massage tre huvudsyften:

 • För elevernas trygghet kvalitetssäkras de seriösa massörutbildningarna.
 • För patienternas trygghet skapas en gemensam utbildningsbas för de seriösa massörerna.
 • För branschens framtida utveckling fokuseras samverkan på kvalitet och fortsatt kompetenshöjning.

Sedan 1995 har ett intensivt arbete pågått för att samla den svenska massagebranschen i en gemensam satsning för framtiden.

Alternativ medicin och manuell behandling har vuxit sig allt starkare. Undersökningar visar att 80 procent av stockholmarna hellre går till naprapat än till läkare vid ryggproblem. Samma trend ser vi bland många andra alternativmedicinska yrken. Även den traditionella vården ser trenderna. Hösten 1999 anordnade SPRI (Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut), en alternativmedicinsk temadag med debatter och föreläsningar.

Vårt mångkulturella samhälle skapar också en grogrund för ett mindre stelt och konservativt tänkande på alla nivåer.

I vår omvärld är en av grundstenarna i samarbetet vårt medlemskap i EU och därmed en anpassning till andra europeiska länders tankar och idéer. Vi har haft vår kvacksalverilag vars motsvarighet knappast finns någon annan stans. I övriga Europa finns olika synsätt på arbete med alternativmedicin. Vissa länder är mer öppna och har redan infört den i sina system medan andra valt det motsatta och gett monopol på botande till läkaren medan övriga terapeuter endast får lindra besvär.

Den första januari 1999 avskaffades kvacksalverilagen och ersattes av "Patientsäkerhetslagen". För icke legitimerad personal gäller lagen bara under sina undantag, så kallad kvacksalveri, med i stort sätt samma ordalydelse som tidigare.

Svensk Massage bildades i december 1998. De två då verksamma yrkesförbunden och de största skolorna samlades i Linköping och skapade grunden för samarbetet. Innan detta bildandemöte hade ytterligare några skolor och förbund varit med under förberedande samtal och möten men valde av olika skäl att slutligen att ställa sig utanför samarbetet.

Svensk Massage huvuduppgift är att inom ramen för det frivilliga samarbetet kvalitetssäkra seriös utbildning. Det gör vi genom att erbjuda alla elever vid medlemsskolorna att genomgå det nationella certifieringsprovet. På så sätt får varje skola en mätning av utbildningsresultaten för varje klass som genomgått massörutbildningen. Detta ger varje skola det viktigaste underlaget för sin kvalitetssäkring.

 Svensk Massage certifieringsprov visar samtidigt hur varje elev klarat att uppfylla de gemensamma kunskapskraven. Svensk Massage kan därmed garantera att vår bransch tillförs nya välutbildade massörer.

Resultaten av det teoretiska provet, det praktiska provets olika delar samt av de lämplighetsbedömningar som den utbildningsansvarige skolledaren gör utgör tillsammans med den ansökande massörens egna åtaganden avseende etik och ansvar grunden för den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massörens yrkeskompetens. Detta är Svensk Massage kvalitetssäkring av massörer, det vill säga: av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör.

 

Checklista för dig som ska välja utbildning

Svensk Massage tycker naturligtvis att du ska välja en skola som är medlem i branschrådet. Vår kvalitetssäkring är din garanti för en bra utbildning och den tål att jämföras!

När du funderar på utbildning till massör bör du kontrollera detta:

 • Innehåller kursen minst 150 lärarledda praktiska klocktimmar i massage och muskeltöjning?
 • Innehåller kursen minst 100 lärarledda timmar i grundmedicin?
 • Innehåller kursen minst 100 timmars praktik?
 • Är minst 50 av praktiktimmarna praktik på klinik med en sakkunnig handledare tillgänglig?
 • Innehåller kursen undervisning i hygien och smittskydd, etik, författningskunskap och att starta och driva eget företag?
 • Har skolan ett kvalitetssäkringsprogram?

Omfattar det i så fall:

Lärarkompetens: Lärarna i teoretiska ämnen ska självfallet ha god utbildning (t ex naprapat, läkare, vårdlärare) och egenskaper som gör dem lämpade att undervisa.

Lärarkompetens: Lärarna i praktiska ämnen ska självfallet ha god utbildning (t.ex. naprapat, certifierad massör/massageterapeut) och avsevärd egen yrkeserfarenhet.

Kompetent handledning: Klientpraktik ska genomföras med en väl erfaren yrkesperson direkt tillgänglig.

Hygien: Undervisnings- och praktiklokaler ska alltid uppfylla kraven på god hygien.

Etik: Undervisningen och praktiktillfällen ska präglas av god etik.

Ansvar: Skolan ska ha försäkringar som minimum täcker ansvar och behandlingsskada för personal, elever och praktikklienter.

 • Kan du efter utbildningen få medlemskap i ett yrkesförbund?
 • Kan du efter utbildningen få jobb hos någon av medlemmarna i Företagarna Svensk Massage?
 • Känner du någon som har gått utbildningen och som är yrkesverksam som massör eller kan du få sådana referenser?

 

Kvalitetssäkrad utbildning

Svensk Massage anser att du, som elev, har rätt att ställa krav på att den skola du väljer ska kunna redovisa sitt kvalitetssäkringsprogram.

Kvalitetssäkring betyder att man tar fram rutiner och mätmetoder som gör att man löpande kan kontrollera att produktionen håller en jämn kvalitet på den nivå som man i förväg bestämt.

Ett kvalitetssäkringsprogram för skolor omfattar många olika områden, till exempel:

 • Lärarkompetens: Lärarna i teoretiska ämnen ska självfallet ha god utbildning och egenskaper som gör dem lämpade att undervisa.
 • Lärarkompetens: Lärarna i praktiska ämnen ska självfallet ha god utbildning och avsevärd egen yrkeserfarenhet.
 • Kompetent handledning: Klientpraktik ska genomföras med en väl erfaren yrkesperson direkt tillgänglig.
 • Hygien: Undervisnings- och praktiklokaler ska alltid uppfylla krav på god hygien.
 • Etik: Undervisningen och praktiktillfällen ska präglas av god etik.
 • Ansvar: Skolan ska ha försäkringar som minimum täcker ansvar och behandlingsskada för personal, elever och praktikklienter.

Vad gäller själva utbildningen kvalitetssäkras den för de skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage genom de nationella certifieringsproven.

Svensk Massage anser att du som blivande elev har rätt att få veta hur kvalitetssäkringen går till så att du själv kan bedöma skolans kvalitet.

 

Certifieringsprovet

Certifieringsproven som görs av Svensk Massage är uppdelade i en teoretisk och en praktisk del. I "Kompetenskrav, kunskapskrav, och färdigheter för en certifierad massör" hittar du beskrivning av allt massören ska kunna. Klick till dok

För att u ska få en uppfattning om hur Svensk Massage teoretiska certifieringsprov är upplagt och går till har vi tagit fram en "provtentamen".

Det riktiga certifieringsprovet omfattar 100 frågor. Skrivningstiden är 2.5 timmar och vanliga strikta skrivningsregler gäller. Inga hjälpmedel är tillåtna. Du får inte lämna lokalen under skrivningstiden. En skrivningsvakt svarar för ordningen. Alla prov och även kladdpapper ska lämnas in etc.

Här kan du ladda ned och testa vår provtentamen i lugn och ro. 

Det finns möjlighet till anpassat prov för dig som:

 • Har synnedsättning
 • Har diagnostiserad dyslexi eller liknande
 • Vill ha tentamen på engelska

Prata med din skola/ provanordnare om detta.

Den praktiska delen av certifieringen omfattar dels provtillfällen i din utbildning och dels utlåtanden från dina lärare/handledare efter elevpraktiken på skolan.

För dig som gått en annan utbildning än hos någon av våra medlemsskolor kan du oavsett utbildningsbakgrund genomföra ett privatistprov. Du gör då praktiska och teoretiskt prov under två dagar.

Börja med att läsa igenom "Kompetenskrav, kunskapskrav, och färdigheter för en certifierad massör" så att du ser att du har motsvarande utbildning eller om du behöver komplettera med någonting.

 

Kontakta Svensk Massage på info@svenskmassage.se för att få datum och plats för planerade privatistprov. Du kan också hitta planerade privatistprov i kalendern.

Anmäl dig och betala för ditt deltagande enligt instruktioner för det provtillfälle du valt.

I samband med provtillfället kommer du att skriva under på att du ska:

 • Följa branschens etiska regler
 • Ha behandlingsförsäkring

 

Information till dig som är massör

Med det nationella certifieringsprovet vill Svensk Massage bland annat skapa trygghet för klienterna genom en gemensam utbildningsbas för de seriösa massörerna och verka för att branschens framtida utveckling fokuseras på samverkan för kvalitet och fortsatt kompetenshöjning.

Svensk Massage certifieringsprov står öppet för alla som genomgått en massörutbildning men även för dem som på annat sätt inhämtat relevant kunskap, kompetens och som är beredda att arbeta seriöst.

Uppfyller du kraven är frågan inte varför du skulle göra provet och bli av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör utan Varför skulle du avstå från tecknet på att du har bra utbildning och arbetar seriöst?

Provet gör dig till Svensk Massage certifierad massör och stärker därmed din position som massör och höjer klienters tillit vid första intrycket.

Under de senaste åren har "certifierad" blivit ett viktigt marknadsföringsord i Europa. Företag certifierar sig för att visa att man står för en viss nivå av seriositet. Inom sjukvården diskuterar man ofta begreppet kvalitetssäkring vilket innebär att man ska garantera ett visst tillvägagångssätt och kunna garantera en viss kunskapsnivå. Med att certifiera massörer tar Branschrådet Svensk Massage ett steg mot just detta.

Certifieringen innebär att branschen ställer sig bakom dig som massör. Man kan beskriva din utbildning och din kompetens utan att ta ifrån dig ditt personliga ansvar för den behandling du utför. På det viset är certifieringen en möjlighet att stärka branschen som helhet och massöryrket i synnerhet.

Kalender

«   April - 2018   »
V. Ti On To Fr
13
14
15
16
17
18