Myndigheter / Kvalitét

A A A

Därför certifieras massörer och medicinska massageterapeuter inom Svensk Massage

Med ett nationellt certifieringsprov uppnår Svensk Massage tre huvudsyften:

  • För de studerandes trygghet kvalitetssäkras de seriösa massörutbildningarna.
  • För patienternas trygghet skapas en gemensam utbildningsbas för de seriösa massörerna.
  • För branschens framtida utveckling fokuseras samverkan på kvalitet och fortsatt kompetenshöjning.

Sedan 1995 har ett intensivt arbete pågått för att samla den svenska massagebranschen i en gemensam satsning för framtiden.

Alternativ medicin och manuell behandling har vuxit sig allt starkare. Undersökningar visar att 80 procent av stockholmarna hellre går till naprapat än till läkare vid ryggproblem. Samma trend ser vi bland många andra alternativmedicinska yrken. Även den traditionella vården ser trenderna. Hösten 1999 anordnade SPRI (Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut), en alternativmedicinsk temadag med debatter och föreläsningar.

Vårt mångkulturella samhälle skapar också en grogrund för ett mindre stelt och konservativt tänkande på alla nivåer.

I vår omvärld är en av grundstenarna i samarbetet vårt medlemskap i EU och därmed en anpassning till andra europeiska länders tankar och idéer. Vi har haft vår kvacksalverilag vars motsvarighet knappast finns någon annan stans. I övriga Europa finns olika synsätt på arbete med alternativmedicin. Vissa länder är mer öppna och har redan infört den i sina system medan andra valt det motsatta och gett monopol på botande till läkaren medan övriga terapeuter endast får lindra besvär.

Den första januari 1999 avskaffades kvacksalverilagen och ersattes av "Patientsäkerhetslagen". För icke legitimerad personal gäller lagen bara under sina undantag, så kallad kvacksalveri, med i stort sätt samma ordalydelse som tidigare.

Svensk Massage bildades i december 1998. De två då verksamma yrkesförbunden och de största skolorna samlades i Linköping och skapade grunden för samarbetet. Innan detta bildandemöte hade ytterligare några skolor och förbund varit med under förberedande samtal och möten men valde av olika skäl att slutligen att ställa sig utanför samarbetet.

Svensk Massage huvuduppgift är att inom ramen för det frivilliga samarbetet kvalitetssäkra seriös utbildning. Det gör vi genom att erbjuda alla elever vid medlemsskolorna att genomgå det nationella certifieringsprovet. På så sätt får varje skola en mätning av utbildningsresultaten för varje klass som genomgått massörutbildningen. Detta ger varje skola det viktigaste underlaget för sin kvalitetssäkring.

Svensk Massage certifieringsprov visar samtidigt hur varje elev klarat att uppfylla de gemensamma kunskapskraven. Svensk Massage kan därmed garantera att vår bransch tillförs nya välutbildade massörer.

Resultaten av det teoretiska provet, det praktiska provets olika delar samt av de lämplighetsbedömningar som den utbildningsansvarige skolledaren gör utgör tillsammans med den ansökande massörens egna åtaganden avseende etik och ansvar grunden för den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massörens yrkeskompetens. Detta är Svensk Massage kvalitetssäkring av massörer, det vill säga: av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör.

 

Så blir en massör certifierad av Svensk Massage

En massör som har genomgått en seriös utbildning ansöker om att få bli certifierad av Svensk Massage.

För att bli certifierad av Svensk Massage ska den sökande bli godkänd vid teoretiska och praktiska certifieringsprov och bedömas lämplig för massöryrket av utbildaren.

Den som ansöker om att få bli certifierad massör förbinder sig att iaktta branschens etiska regler och att alltid ha fullgod patient- och ansvarsförsäkring vid massagearbete.


Så här går det till: Det nationella certifieringsprovet som anordnas av Svensk Massage består av en teoretisk provdel och tre praktiska delar.

Det teoretiska provet är skriftligt och omfattar 100 frågor av flervalskaraktär med ett inslag av bildfrågor. Det har sin tyngdpunkt på anatomi men tar också upp fysiologi, grundmedicin, massage och stretching. Frågorna tas ur en omfattande frågebank och står helt och hållet utanför de enskilda skolornas påverkan. En skola kan alltså inte påverka vilka frågor som kommer upp i det enskilda provet. Kravet för att bli godkänd på det teoretiska certifieringsprovet är det samma som det normala kravet i högskolan det vill säga 65 procent rätt.

I det första praktiska delprovet ska den som ansöker om certifiering visa att han/hon kan genomföra en helkroppsmassage. Behandlingen ska då anpassas till klientens önskemål och behov samtidigt som varierande grepp och tekniker ska användas.

I den andra praktiska provdelen ska den prövande visa att han/hon kan palpera ett antal namngivna muskler och strukturer.

I den tredje praktiska provdelen ska den prövande kunna göra terapeutisk töj av några givna muskler och visa lämpliga egentöjar av desamma.

I den praktiska examinationen tar man också bland annat upp patientmottagande, anamnestagning, tester, behandling, handlag och utförande samt journalföring.

Svensk Massage certifieringsprov är öppet för alla som genom gått en seriös massörutbildning.

För elever vid skolor som är medlemmar i Svensk Massage anordnas provet automatiskt i anslutning till att utbildningen avslutas. Du som studerar eller tänker studera vid någon av dessa skolor ska vända dig direkt till skolan med dina frågor om när och var certifieringsproven sker.

För andra massörer gäller att de kontaktar skolorna själva för att höra sig för om möjligheten att göra provet.

 

Etik i massagearbete

Vi på Svensk Massage anser att den som söker en av oss certifierad massör har rätt att vänta sig att få klassisk svensk massage, om man inte redan från början kommit överens om något annat. Klienten har också rätt att förvänta sig att massören iakttar branschens etiska regler och god behandlingssed.

Etiken i massagearbete handlar om respekt för klientens integritet och att ha ett professionellt förhållningssätt i och runt behandlingssituationen.

 

Etiskt råd

En massör är inte ställd under statens tillsyn på samma sätt som till exempel legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Alla av Svensk Massage certifierade massörer har i samband med sin ansökan om certifiering förbundit sig att iaktta branschens etiska regler.

Anmälan till Svensk Massage etiska råd
Den som anser att en certifierad massör på något sätt brutit mot de etiska reglerna bör anmäla detta till vårt etiska råd. Detsamma om en certifierad massör anser sig kränkt eller dåligt behandlad i sin yrkesroll som massör/massageterapeut.

En anmälan ska vara skriftlig och så utförligt som möjligt redovisa vad som hänt.

 

Anmälan mejlas til info@svenskmassage.se

Kalender

«   April - 2023   »
V. Ti On To Fr
13
14
15
16
17