Myndigheter / Fakta

A A A

Att bli medlem i Branschrådet Svensk Massage


Vision

Branschrådet Svensk Massage (BSM) ska värna massörers yrkeskicklighet och branschens seriositet. Det gör vi huvudsakligen genom att inom ramen för det frivilliga samarbetet kvalitetssäkra seriös utbildning och certifiera massörer för att på så sätt garantera vår bransch välutbildade massörer och eftersträva ökad patientsäkerhet. 
Detta innebär att vi ställer höga krav på oss själva. Varje medlem i BSM bär ett eget ansvar för att kontinuerligt pröva om man uppfyller medlemskraven. Varje medlem bär likaså ett ansvar för att fullgöra sina ekonomiska åtaganden gentemot branschrådet och stå bakom vår gemensamma beslut. Det innebär också att vi varmt välkomnar nya medlemmar som omfattar våra grundvärderingar vad gäller kvalitet, säkerhet och etik och i övrigt uppfyller de krav som vi ställer både på oss själva och på nya medlemmar.


Varje medlem ska


1. kunna uppvisa registreringsbevis, 
2. iaktta god affärssed och verka med en hög affärsetik i relation till elever och affärspartners. 
3. att följa branschens etiska regler samt att främja och verka för grundläggande demokratiska 
värderingar, aktning för individen och varje människas egenvärde, respekt för vår gemensamma miljö, jämställdhet mellan könen, ha medlemsinflytande samt motverka alla former av kränkande behandlingar, såsom mobbning och rasistiska beteenden.


Ett terapeutförbund ska


1. Ha mer än 50 medlemmar 
2. På dem av sina medlemmar som är yrkesverksamma som massör ställa av BSM certifierad massör som utbildningskrav för medlemskap 
3. Ha krav på sina medlemmar om iakttagande av branschens etiska regler. 
4 Ha krav på sina medlemmar som omfattar försäkringsskyldighet med patientansvar 
5. Ha krav på sina medlemmar att inte utan fullvärdig högskoleutbildning eller motsvarande utföra manipulation, ledmobilisering eller kiropraktisk justering. 
6. Ha krav på sina medlemmar om iakttagande av branschens etiska regler.


En skola ska


1. Utbilda massörer så att skolans kursplaner minst motsvarar BSMs kunskapsbeskrivning.
2. Ha försäkringar som, minimum, täcker elevers och lärares behandlingsansvar samt ansvar och olycksfall för personal, elever och klienter vid elevklinik. 
3. Ha bedrivit verksamhet utexaminerat minst en kurs men en klass överstigande 10 personer. 
4. På teoretiska och praktiska certifieringsprov ska 75 % av alla elever i bruttoklass uppnå resultatet godkänt. 
5. Undervisa i etik och själv följa branschens etiska regler. 
6. Att till eleverna öppet redovisa utbildningsmål, kursplan, timplan, lärarkompetens mm. 
7. Ge eleven intyg/betyg som beskriver utbildningens innehåll efter avslutad utbildning 
8. Med viss regelbundenhet göra elevuppföljningar 
9. Endast ta ut elevavgifter som bedöms skäliga i förhållande till utbildningens karaktär.

Hämta medlemskrav

Medlemsavgift Medlemsavgiften skall betalas efter godkänd ansökan. Kontakta BSM för aktuell medlemsavgift.

Ansökningsförfarande Varje ansökan skall göras skriftligt till BSM på följande blankett, innehållande svar och bilagor enligt efterfrågade medlemskraven ovan. Medlemskap godkänns efter beslut inom BSMs styrelse. Ansökan kan göras under hela året. Inval görs på årsmöten.

 

 

Att bli medlem i Företagarna Svensk Massage

Företagarna Svensk Massage är en fristående ideell förening anslutna till Svensk Massage.

Vision

Vi skall vara den självklara och tydliga representanten för företagarna inom massage i Sverige. Tillsammans med övriga parter inom branschen skall vi föra Svensk massage in i framtiden. Vi skall vara massageföretagarnas röst i branschfrågor inom t.ex. utbildning och kvalitet. FSM skall vara föredöme och riktmärke för nya massageföretagare. Vi skall verka för att expandera den Svenska massagen. Detta skall göras genom att aktivt delta i branschrelaterade frågor och sammanhang samt att göra ett bra arbete "där ute i verkligheten".

Mål

 • Kvalitetsfrågor; företagarna bidrar med sin kunskap och erfarenhet i frågor rörande certifiering, utbildning, etc.
 • Näringslivsfrågor; marknadens behov, krav, utmaningar, upplysning, hot och möjligheter etc.
 • Lobbying; BOT-avdrag, skatter, verka för seröst massageföretagande, etc.
 • Forskning: utvärderingar, resultatmätningar, samarbete med skolmedicin etc.
 • Marknadsföring; att i alla sammanhang bidra till att BSM:s certifiering och varumärke blir tydligt och borgar för trygghet och kvalitet för kunder, leverantörer och andra parter

Strategi

 • Starkt och nära samarbete mellan skolor, företag, massörförbund och patienter.
 • Att bilda en stark företagsgrupp med många aktiva FSM-anslutna massageföretag.
 • Att i varje kontakt med kunder och myndigheter, föra fram BSM/FSM:s budskap och varumärke.
 • Att vi tillsammans och långsiktigt arbetar för den svenska klassiska massagens utveckling.

Värdeord för medlemmar i Företagarna Svensk Massage

 • Försäkring
 • Rösträtt
 • Påverkan/branschutveckling
 • Status
 • Profilering
 • Gemenskap
 • Nätverk
 • Fortbildning/rabatt
 • Samköp
 • Rekrytering
  • Rådgivning
  • Etiskt råd/panel
  • Ansvarskommitté, självanmälan
  • Titlar
  • Kunskap
  • Branschpåverkan/upphandling
  • Lobbying mot diverse parter t ex inköpare, kommuner och landsting

Medlemskrav för nya medlemmar i Företagarna Svensk Massage

Ett medlemsföretag skall

 1. Inneha giltig F-skattsedel.
 2. Vara registrerad för moms.
 3. Kunna visa att Svensk Klassisk Massage är en betydande del av företagets kroppsbehandlingsverksamhet. Beskrivning av företagets verksamhet bifogas i bilaga till ansökan.
 4. Följa BSM:s etiska regler.
 5. Se till att alla levererade kroppsbehandlingar omfattas av ansvars- och behandlingsskadeförsäkring.
 6. Delta aktivt i utvecklingen av FSM/BSM och massagebranschen.
 7. Delta i FSM:s företagarmöten minst 1 gång per år.

FSM kommer inte att hantera arbetsgivar- och arbetstagarfrågor som hanteras av arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

Medlemsavgift Medlemsavgiften skall betalas efter godkänd ansökan. Kontakta FSM för aktuell medlemsavgift.

Ansökningsförfarande Varje ansökan skall göras skriftligt till FSM, innehållande svar och bilagor enligt efterfrågade medlemskraven ovan. Medlemskap godkänns efter beslut inom FSM/BSM:s ledningsgrupp. Ansökan kan göras under hela året. Inval görs på årsmöten.

Företagarna Svensk Massage

Org nr 802467-9469

Kalender

«   Oktober - 2023   »
V. Ti On To Fr
39
40
41
42
43
44