Myndigheter / Fakta

A A A

Att bli medlem i Svensk Massage


Vision

Svensk Massage (SM) ska värna massörers yrkeskicklighet och branschens seriositet. Det gör vi huvudsakligen genom att inom ramen för det frivilliga samarbetet kvalitetssäkra seriös utbildning och certifiera massörer för att på så sätt garantera vår bransch välutbildade massörer och eftersträva ökad patientsäkerhet. 
Detta innebär att vi ställer höga krav på oss själva. Varje medlem i SM bär ett eget ansvar för att kontinuerligt pröva om man uppfyller medlemskraven. Varje medlem bär likaså ett ansvar för att fullgöra sina ekonomiska åtaganden gentemot SM och stå bakom vår gemensamma beslut. Det innebär också att vi varmt välkomnar nya medlemmar som omfattar våra grundvärderingar vad gäller kvalitet, säkerhet och etik och i övrigt uppfyller de krav som vi ställer både på oss själva och på nya medlemmar.


Varje medlem ska

1. kunna uppvisa registreringsbevis, 
2. iaktta god affärssed och verka med en hög affärsetik i relation till studerande och affärspartners. 
3. att följa branschens etiska regler samt att främja och verka för grundläggande demokratiska värderingar, aktning för individen och varje människas egenvärde, respekt för vår gemensamma miljö, jämställdhet mellan könen, ha medlemsinflytande samt motverka alla former av kränkande behandlingar, såsom mobbning och rasistiska beteenden.


Ett terapeutförbund ska

1. Ha mer än 50 medlemmar 
2. På dem av sina medlemmar som är yrkesverksamma som massör ställa av BSM certifierad massör/medicinsk massageterapeut som utbildningskrav för medlemskap 
3. Ha krav på sina medlemmar om iakttagande av branschens etiska regler. 
4 Ha krav på sina medlemmar som omfattar försäkringsskyldighet med patientansvar 
5. Ha krav på sina medlemmar att inte utan fullvärdig högskoleutbildning eller motsvarande utföra manipulation, ledmobilisering eller kiropraktisk justering. 
6. Ha krav på sina medlemmar om iakttagande av branschens etiska regler.


En skola ska

1. Utbilda massörer så att skolans kursplaner minst motsvarar BSMs kunskapsbeskrivning.
2. Ha försäkringar som, minimum, täcker studerande och lärares behandlingsansvar samt ansvar och olycksfall för personal, studerande och klienter vid skolklinik. 
3. Ha bedrivit verksamhet utexaminerat minst en kurs men en klass överstigande 10 personer. 
4. På teoretiska och praktiska certifieringsprov ska 75 % av alla studerande i bruttoklass uppnå resultatet godkänt. 
5. Undervisa i etik och själv följa branschens etiska regler. 
6. Att till de studerande öppet redovisa utbildningsmål, kursplan, timplan, lärarkompetens mm. 
7. Ge den studerande intyg/betyg som beskriver utbildningens innehåll efter avslutad utbildning 
8. Med viss regelbundenhet göra elevuppföljningar 
9. Endast ta ut avgifter som bedöms skäliga i förhållande till utbildningens karaktär.

Hämta medlemskrav

Medlemsavgift Medlemsavgiften skall betalas efter godkänd ansökan. Kontakta SM för aktuell medlemsavgift.

Ansökningsförfarande Varje ansökan skall göras skriftligt till SM, med bilagor enligt efterfrågade medlemskraven ovan. Medlemskap godkänns efter beslut inom SMs styrelse. Ansökan kan göras under hela året. Inval görs på årsmöte.

Kalender

«   Januari - 2024   »
V. Ti On To Fr
01
02
03
04
05