Certifiering = Kvalitetssäkringen i Sverige av dig som yrkesmassör

Därför certifieras massörer och medicinska massageterapeuter

Med nationella certifieringsprov uppnås fyra huvudsyften

 • En studerande på en kvalitetssäkrad utbildning är trygg, vet att det är en seriös massörutbildning som ger en grund för en framtida yrkeskarriär inom hälsa. Där blir du en av Sveriges cirka 15 600 BSM-certifierade massörer.
 • Patienterna blir trygga när det finns ett bevis på att massören har en seriös och kvalitetssäkrad yrkesutbildning.
 • Du som är färdig massör och massageföretagare får ett certifikat, ett yrkesbevis som kan visas upp på mottagningen och i företagets marknadsföring. Certifieringen är också en grund för att ansöka till vidareutbildningar.
 • Upphandlare och arbetsgivare får en certifierad utbildningsnivå för att kunna klargöra sina ska-krav för utbildningsnivå vid upphandling och anställning. Med certifieringen uppfyller du dessa krav.

Verksamhetsområde
– Massörer och medicinska massageterapeuter

 • En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massörs verksamhetsområde omfattar att arbeta med massage och muskeltöjningar i friskvårdande och förebyggande syfte, att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen samt att ge behandlingar i allmänt avslappningssyfte.
 • En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv. Behandlingen sker genom att massören kombinerar massage och muskeltöjningstekniker och eventuellt även ger träningsinstruktioner.
  En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massörs verksamhet omfattar enligt ovan inte specifika eller semispecifika behandlingsmetoder mot en led eller ett segment alternativt mot flera leder/segment.
 • Dessa ledbehandlingsmetoder går under en rad varierande namn såsom: mobilisering grad 1-5, mobilisering med eller utan impuls, artikulering, manipulation, kiropraktisk justering, high velocity low amplitude thrust, low velocity manipulation osv.
 • En av Branschrådet Svensk Massage certifierad medicinsk massageterapeut har utöver det även kompetenser i fördjupad analys, träningslära, kostrådgivning, stresshantering och samtalsmetodik.

Behörighet och yrkesansvar
– Massörer och medicinska massageterapeuter

 • Verksamheten regleras bland annat av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).
 • Arbetar under eget medicinskt ansvar.
 • Ska i sin yrkesverksamhet noga beakta de begränsningar i verksamheten som Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område anger.
 • Behandlar inte sjukdomar eller tillstånd utanför sitt kompetensområde.
 • Ska ge en god behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Ska fortlöpande, systematiskt och dokumenterat bedriva kvalitetssäkringsarbete.
 • Ska ovillkorligen anmäla eventuella patientskador till det etiska rådet inom Svensk Massage.
 • Ska föra journal över undersökning och behandling på ett sådant sätt att Patientdatalagen (2008:355) följs i tillämpliga delar.
 • Ska väl känna till och arbeta efter etiska och moraliska principer och vara väl förtrogen med vad som menas med moralisk tystnadsplikt. Utan att ge avkall på denna förpliktelse ska en massör stödja patienten att söka kompetent hjälp av andra vårdgivare när så är påkallat.

Åtaganden
– Massörer och medicinsk massageterapeuter

 • Har förbundit sig att i sin yrkesverksamhet iaktta branschens etiska regler och under yrkesverksamhet som massör inneha fullgoda försäkringar.
 • Ska värna branschens seriositet.
 • Ska värna om samarbete och anseende hos samarbetspartners och branschens vänner.
 • Ska arbeta med manuella behandlingstekniker som syftar till att återställa eller att bibehålla funktion i rörelseorganen.

Vad är svensk massage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugiat purus. Integer gravida, ex vel hendrerit sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugia Suspendisse sit amet feugiat purus. Integer gravida, ex vel hendrerit sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugia