A A A

Svensk Massage = Kvalitetssäkringen i Sverige av dig som yrkesmassör

Därför certifierar Branschrådet Svensk Massage massörer

Med ett nationellt certifieringsprov uppnår Svensk Massage fyra huvudsyften

  • En elev på en kvalitetssäkrad utbildning är trygg, vet att det är en seriös massörutbildning som ger en grund för en framtida yrkeskarriär inom hälsa. Där blir du en av Sveriges 13 000 BSM-certifierad massörer.
  • Kundernas blir trygga när det finns ett bevis på att massören har en seriös och kvalitetssäkrad yrkesutbildning.
  • Du som är färdig massör och massageföretagare får ett certifikat, ett yrkesbevis som kan visas upp på mottagning och i företagets marknadsföring. Certifieringen är också en grund för ansöka till vidareutbildningar.
  • Upphandlare och arbetsgivare får en certifierad utbildningsnivå för att kunna sätta sina skallkrav för utbildningsnivå vid upphandling och anställning. Med certifieringen uppfyller du dessa krav.

 

Så blir du en av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör:

En massör som har genomgått en seriös utbildning ansöker om att få bli certifierad av Branschrådet Svensk Massage.

För att bli certifierad av Svensk Massage ska den sökande bli godkänd vid teoretiska och praktiska certifieringsprov och bedömas lämplig för massöryrket av utbildaren.

Den som ansöker om att få bli certifierad massör förbinder sig att iaktta branschens etiska regler och att alltid ha fullgod patient- och ansvarsförsäkring vid massagearbete.

 

Efter det att du är certifierad massör börjar nu ett fantastiskt yrke med många möjligheter till att arbeta med kanske det roligaste av allt, egen och andra människors hälsa. 

 

Verksamhetsområde

En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massörs verksamhetsområde omfattar att arbeta med massage och muskeltöjningar i friskvårdande och förebyggande syfte, att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen samt att ge behandlingar i allmänt avslappningssyfte.
En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv. Behandlingen sker genom att massören kombinerar massage och muskeltöjningstekniker och eventuellt även ger träningsinstruktioner.
En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massörs verksamhet omfattar enligt ovan inte specifika eller semispecifika behandlingsmetoder mot en led eller ett segment alternativt mot flera leder/segment.
Dessa ledbehandlingsmetoder går under en rad varierande namn såsom: mobilisering grad 1-5, mobilisering med eller utan impuls, artikulering, manipulation, kiropraktisk justering, high velocity low amplitude thrust, low velocity manipulation osv.

Behörighet och yrkesansvar

En massörs verksamhet regleras bland annat av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör arbetar under eget ansvar. En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör ska i sin yrkesverksamhet noga beakta de begränsningar i verksamheten som Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område anger. En certifierad massör behandlar inte sjukdomar eller tillstånd utanför sitt kompetensområde. En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör ska ge en god behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En certifierad massör ska fortlöpande, systematiskt och dokumenterat bedriva kvalitetssäkringsarbete.

En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör ska ovillkorligen anmäla eventuella patientskador till ett etiskt råd inom Branschrådet. En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör ska föra journal över undersökning och behandling på ett sådant sätt att Patientdatalagen (2008:355) följs i tillämpliga delar.
En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör ska väl känna till och arbeta efter etiska och moraliska principer och vara väl förtrogen med vad som menas med moralisk tystnadsplikt. Utan att ge avkall på denna förpliktelse ska en certifierad massör stödja patienten att söka kompetent hjälp av andra vårdgivare när så är påkallat. Åtaganden av en av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör har i samband med certifieringen förbundit sig att i sin yrkesverksamhet iaktta branschens etiska regler och under yrkesverksamhet som massör inneha fullgoda försäkringar.
En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör ska:

  • värna branschens seriositet,
  • värna om samarbete och anseende hos samarbetspartners och branschens vänner.
  • arbeta med manuella behandlingstekniker som syftar till att återställa eller att bibehålla funktion i rörelseapparaten.

I en certifierad massörs utbildning kan utöver de ovan angivna huvudämnena ingå längre eller kortare utbildningsblock i ämnen som den utbildande skolan anser tillhöra massörens kompetensområde såsom idrottsmedicin, rehabilitering, fördjupad ergonomi etc. Utbildning i tidigare nämnda ledbehandlingsmetoder, oberoende om de utförs i varierande hastigheter med skiftande amplituder som ledtöjning, oscillering eller med impuls/stöt i olika delar av en ledrörelse med translationer, traktioner, kompressioner eller angulära moment, får endast ske:

  • om de bedrivs inom ramen för en av Socialstyrelsen legitimationsgrundande yrkesutbildning och där utbildningsbeskrivningen omfattar kunskaper i medicin, humanbiologi och manuella terapeutiska behandlingsmetoder samt om
  • utbildningstiden omfattar minimum 3 års heltidsstudier på högskolenivå eller liknande
  • eller om de sker inom ramen för en kortare eller längre vidareutbildning för de av Socialstyrelsen legitimerade vårdgivare vars legitimationsgrundande yrkesutbildning har en minimum omfattning enligt ovan.

 

Kalender

«   April - 2023   »
V. Ti On To Fr
13
14
15
16
17