Är certifierad massör /

A A A

Forskningsdatabas - Artikel

<< Tillbaka
Överskrift Skall idrottare få massage vid viktiga tävlingar?
Upplaga 4
Sidor 55-57
Överskrift Skall idrottare få massage vid viktiga tävlingar?
Beskrivning I denna artikel beskriver vi en nyligen avslutad studie avseende massagens effekter på återhämtningen efter härd träning. Tidigare forskning avseende idrottsmassage diskuteras och utgående från detta och den praktiska erfarenheten kring massage ger vi rekommendationer till medicinsk service vid större tävlingar. Massage ökar Som verksamma idrottsmedicinare inom elitidrotten bland olika sporter har vi noterat att etterfrågan på massage i samband med tävling och träning ökar allt mer. Idrottsmän på olika nivåer använder sig av massage för att i första hand behandla ömmande muskler. Många får massage regelbundet och menar att det är en förutsättning för att kunna träna hårt och intensivt [1]. Idrottarna tycker att musklerna återhämtar sig snabbare efter träningen och att de känns mjukare, de anser också att skador förebyggs genom massagen. I samband med muskelskador efterfrågas även massage dels i smärtlindrande syfte och dels för att påskynda läkningen av muskelskador. Tävlingar I samband med större tävlingar och mästerskap är efterfrågan på massage än större. Det år inte ovanligt att idrottare önskar massage ett par gånger per dag för att optimera formen inför tävlingen. Idrottaren sätter en stor tilltro till den medicinska servicen och rankar den som mycket viktigt för resultaten vid dessa tävlingar. Vissa idrottare däremot, använder sig av mycket lite, eller ingen massage alls vid träning eller träning. Den ökade efterfrågan på massage innebär ett stort ekonomiskt åtagande för idrottsrörelsen samt även för den enskilde idrottaren. Inom arbetslivet och företagshälsovården är det numera vanligt med massörer som behandlar personalen, exempelvis regelbunden massage av nacke och axlar hos terminalarbetare. Detta sker både inom och utanför den etablerade företagshälsovården. Vetenskapliga undersökningar Det finns ert begränsat vetenskapligt underlag för massage. Endast få studier har gjorts avseende massagens olika effekter vid idrott. Tidigare forskning har visat att massage i form av bindvävsmassage har en allmänt spänningslösande effekt. Den sänkte hjärtfrekvens, hudmotstånd och EMGutslag (muskelspänning)]2.] i en undersökning. Man har även sett att massage kan slinka halten kortison hos patienter med kroniskt trötthetssyndrom[3]. Svenska djurstudier har visat att massageliknande behandling kan sänka hjärtfrekvens (4), och även via utsöndring av hormonet oxytocin ge en allmänt smärtstillande effekt (5). I andra studier, hos människor, har man funnit att massage ej påverkar halten av endorfiner[61. Det kan därför anses som allmänt vedertaget att massage ger en generellt lugnande och avstressande effekt bland annat genom utsöndring av oxytocin. Vad gäller idrottsmassage sägs det ibland att massagen ökar blodcirkulationen i muskulaturen, detta har dock ej gatt att visa vetenskapligt ännu. I en studie där man masserade ena benet efter att båda benen har fått träna excentriskt så fann man med Doppler vare sig ökat venöst eller arteriellt blodflöde]7]. Inte heller fann man ökat blodflöde i en liknande undersökning på underarmsmuskulatur[8J. Studie I en nyligen avslutad studie undersökte vi effekten på återhämtningen efter hård excentrisk träning av klassisk idrottsmassage. Vi ville se om massagen kunde påverka den sänkta prestationsförmåga man får pga. trötthet efter härd excentrisk träning. Vi undersökte även om massagen kunde minska den träningsvärk man normalt får 2-3 dagar efter ett hårt excentriskt träningspass. Dessutom ville vi se om massage kunde påverka specifika smärtpeptider lokalt i muskulaturen, mått med mikrodialys. Material och metoder 16 frivilliga försökspersoner deltog i studien, hälften män och hälften kvinnor. Dessa var inte elitidrottsmän utan personer som normalt motionerade ett par gånger i veckan eller sysslade med tävlingsidrott på en lägre nivå. Efter uppvärmning på en ergometercykel och lite stretching fick försökspersonerna utföra ett hårt träningspass på en KinCom dynamometer. 300 excentriska kontraktioner för vartdera benet utfördes med maximal kraft. Vid dessa kontraktioner håller man emot en hävarm som rör sig av sig själv. Hastigheten är ganska hög - 180 grader per sekund. Efter träningen randomiserades det ena benet till massagebehandling och det andra var kontroll. Massagebehandling som tog 12 minuter utfördes i direkt anslutning till träning och därefter en gång per dag i ytterligare två dagar. Massagen utfördes av en erfaren naprapat och bestod av fyra minuters effleurage. som är en lättare mer strykande behandling, och kompletterades med åtta minuters petrissage. Petrissage är en mer härd, knådande teknik. Vanlig massagekräm användes, hela framsidan av låret masserades dvs. quadricepsmuskulaturen. Utvärdering Före träningen, direkt efter den första massagen och efter den tredje massagen utvärderades behandlingen. Styrkan i lårmuskulaturen testades genom maximala koncentriska kontraktioner av quadricepsmuskulaturen i KinCom dynamometern. Tre maximala kontraktioner utfördes varefter det basta resultatet noterades. Funktionella tester i form av enbenshopp utfördes. Det bästa av tre maximal hopp noterades för vartdera benet. Försökspersonerna fick skatta sin värk och sitt obehag frän muskulaturen i samband med hopp och styrketesten med hjälp av en VAS-skala. De fick även försöka uppskatta hur många dagar träningsvärken satt kvar i vartdera benet. Efter hopp och styrketester så lades en tunn mikrodialyskateter in i båda quadricepsmusklerna, under två timmar samlades ett dialysat från båda musklerna upp med hjälp av en pump. Dialysatet analyserades med RIA-teknik för att undersöka halterna av calcitonine gene-related peptide (CGRP) och neuropetid Y (NPY). CGRP och NPY är neuropeptider som är involverade i framför allt den centrala smärtmekanismen, uren man har även funnit dem i perifer vävnad[9]. Resultat Direkt efter träning så minskade den maximala styrkan med 25%, efter två dagar var det fortfarande drygt 10%, försämring av styrkan jämfört med före träningspasset. Resultaten av enbenshopp minskade med 10% direkt efter träningen men var normaliserad efter två dagar. Det var ingen skillnad mellan masserat och kontrollben. Smärtan uppskattades av försökspersonerna med hjälp av en 10 gradig VAS-skala. Det var ingen skillnad i smärtskattning mellan masserat och kontrollben. Det var heller ingen skillnad i hur länge försökspersonerna uppskattade att träningsvärken satt i. Vid mikrodialysundersökningen fick vi generellt mycket låga halter av CGRP och NPY, i vissa fall var de inte ens detekterbara. Det var dock ingen skillnad i nivåerna mellan masserat ben och kontrollben. Diskussion Vi kunde i vår studie inte visa att idrottsmassage generellt kan påskynda återhämtningen efter hård excentrisk träning hos vanliga motionärer. Det var dock en viss spridning i resultaten, hos den enskilde individen resulterade massagebehandlingen exempelvis i allt från cirka 15% sämre resultat till 15% bättre resultat, vid styrkemätning. Rödflammig En klinisk observation söm vi gjorde var att det lär som blev masserat blödde mer vid punktionen jämfört med det andra benet. Det låret var dessutom rödflammigt jämfört med det andra. Detta skulle kunna bero på ett ökat lokalt blodflöde i huden, i kontrast till de ovan citerade undersökningarna där man inte kunde finna ökat blodflöde vid massage Vi noterade även att sticksmärtan i huden var något mindre uttalad på det masserade benet jämfört med det andra, detta bar vi dock ej närmare studerat. Erysipelas En försöksperson utvecklade en hårsäcksinflammation efter massagen, vilket i sin tur blev en erysipelas (underhudsinfektion) med feber. Denna behandlades och läkte med hjälp av antibiotika. Bidragande orsak till infektionen kan vara att försökspersonen rakades inför massagen. Rekommendationer Hur skall man som ansvarig läkare ställa sig till massage vid exempelvis stora mästerskap och andra viktiga tävlingar? Hur skall man bemanna den medicinska personalen? För att svara på den frågan måste man dels beakta den sparsamma forskning som finns kring idrottsmassage, och dessutom ta hänsyn till den stora praktiska erfarenhet som finns kring idrottsmassage i Sverige. Man kan inte generellt säga att en idrottsman hör ha massage for att prestera höga resultat i en idrottstävling. 1 vissa fall kan det till och med ha negativ effekt och försämra tävlingsresultaten. Det finns ingen forskning söm stöder att massage kan förebygga skador. Praktisk erfarenhet talar dock för att massage kan ha en viss förebyggande effekt av ungefär samma dignitet som stretching, eller nedjoggning, efter träning. Behandling vid tävlingar Det är viktigt att lägga upp behandlingsstrategier i samråd med idrottaren. Ar det en idrottsman som i herrmiljon ofta eller regelbundet får massagebehandling så bor denne kunna få massage även vid stora tävlingar. Idrottaren bör ha provat hur ban reagerar på olika typer av massage vid tävlingar. Ar idrottare van vid olika typer av massage så kan han förutse vilka effekter den kommer att ha. En idrottare som tidigare aldrig eller mycket sällan har fått massage i sin vanliga träningsmiljö eller vid vanliga tävlingar bör ej heller erbjudas den behandlingen vid en viktig tävlingssituation. Dock kan man ge massage i syftet att lugna idrottaren och dumpa tävlingsångesten och därmed utnyttja de ångestdämpande egenskaper massage i studier har visat sig ha. Denna typ av massage är dock av ett mildare slag än sedvanlig idrottsmassage. Massören En massör utan annan medicinsk utbildning måste noga instrueras att konsultera lagläkaren eller fysioterapeuten vid fynd av besvär som är värre än vanlig muskulär träningsvärk. Massören måste även känna till de kontraindikationer som finns vid massage, exempelvis infektioner, särskador, tumörer i mjukdelarna eller krepiterande inflammationer. Korrespondens: Sven Jönhagen, Ortopedkliniken Södersjukhuset, 118 86 STOCKHOLM Tel: 08-616 29 47 email:sven.jonhagen@ortoped.sos.sll.se
Källa SvenskIdrottsforskning
Publicerad 2002
Författare Paul Ackermann, Per Rehnström, Sven Jönhagen, Tommy Eriksson, Tönu Saartok

Kalender

«   Januari - 2021   »
V. Ti On To Fr
53
01
02
03
04